Проект BG051РО001-3.1.06.“ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“  

 

Home
Проект
Учителския състав
Историческа справка
Ваканции и неучебни дни
Фотогалерия
Новини

 

Информация за проекта

     От миналата учебна година ОУ „Н.Й.Вапцаров”, с.Дибич като средищно училище работи по Проект BG051РО001-3.1.06.“ Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

       Организирането на учениците от І до VІІІ клас в целодневно обучение в полуинтернатни групи дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане на интересите, отчитане на възможностите и във връзка с възрастовите особености на учениците, развиване и усъвършенстване на знания, умения, навици и отношения.

       Четирите полуинтернатни групи създават предпоставки за общуване и опознаване на децата от различни социални, етнически и културни общности. Личността на ученика се развива всекидневно в мултикултурна и конкурентна среда чрез учебни и творчески дейности.

       Целодневното обучение е инструмент за превенция на отпадането от училище.

       Чрез целодневното обучение се извършва развиване и удовлетворяване на таланти, интереси и потребности на учениците, осигурява се специализирана помощ при подготовката им и максимално оползотворяване на свободното им време чрез развиване на система от извънкласни дейности.

    Снимков материал

 

   

 

 

Home

This site was last updated 14/11/12